Tevékenység

Tevékenység bemutatása

 

Előzmények, alapok

 

Az Alapítvány tevékenysége elsősorban az egyéni képességek feltárását célzó módszerek felkarolását és a jó gyakorlatok elterjesztését célozza. Az utóbbi években a munkánkban prominens helyet kapott a tehetségsegítés módszertani fejlesztésének és széleskörű elterjesztésének, illetve a tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése. Az Alapítvány egyik alapítója a 2006-ban alakult Magyar Tehetségsegítő Tanácsnak, illetve a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének.

 

Az Alapítvány az elmúlt években kidolgozta és működtette egy vidékorientált tehetségsegítő, fantázia nevén a „Paripa” Program-ot. A program a vidéken élő, ebből eredően intézményi és/vagy szociális értelemben hátrányos helyzetű ifjúsági korosztály esélyegyenlőségének javítását szolgálta. A program a több mint 10 évvel ezelőtti indításakor – külső civil bázison működő partnerként – a 2000 lélekszám alatti településeken alapvetően az általános iskolák alsó tagozatában tanuló korosztályt célozta.

 

A program egyik alapvető eleme a játékok készségfejlesztő eszközként való alkalmazása volt. A program ugyancsak prominens eleme volt a tevékenység egésze során a Gyerek-Pedagógus-Szülő „háromlábú szék” lokális megalapozása és stabil működésének, valamint a kisiskolák térségi együttműködésének segítése volt. A programba – különböző intenzitással – közel 40 kistelepülés iskola vett részt.

 

Az Alapítvány – a tágabb értelembe vett környezettudatosság fejlesztése érdekében – 2006-2007 években a Pilisi Kistérség általános iskolai intézményeivel és több térségi civil szervezettel együtt kezdeményezte a térség „Öröm-Bánat” térképének összeállítását. A programot az általános iskolákra épített, az ott dolgozó pedagógusok és az általános iskolás gyermekek bevonását célozta, de fontos volt a szülők, a családtagok mozgósítása is. Ez utóbbi feladatban a fő szerepet a programhoz csatlakozott civil szervezetek vállalták.

 

Megújulás, új feladatok

 

Az Alapítvány 2009-ben a tevékenységének átalakítását határozta el. Az átalakításkor alapul vette az időközben a Parlament által elfogadott 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Programot, valamint a Magyar Integrált Géniusz Programban elhatározottakat. Ezek a programok részben lefedik az Alapítvány eredeti céljait, illetve új tevékenységi területeket indukálnak.

 

Az új tevékenység meghatározásakor alapvető szempont volt, hogy az Alapítvány továbbra is az alternatív és kiegészítő területeken találja meg a sajátos szerepét. Az elhatározás szerint tevékenység centrumában maradt továbbra is a játék, valamint a Gyerek-Pedagógus-Szülő háromlábú szék építése. Továbbra is fontos elem a szélesebb értelemben vett hátrányosság, szociális, vidéki és más, kezelése. Az Alapítvány a tevékenységébe kezdettől fogva hiteles szakembereket vont be, illetve az új feladatokba továbbiak bevonását tervezi.

 

Az új tevékenységi területek meghatározásakor – a Hitvallásban megfogalmazott módonkiemelt cél az ön- és környezetismeret szolgálata. Az egyéni adottságok tekintetében az önreflexió fejlesztésével az egyéni tudatos társadalmi felelősségvállalás megteremtése. A választott eszközök és a kijelölt út ennek van alárendelve.

 

Konkrét tevékenységek

 

  1. Logikai és más, például térlátást, mikro-motorikus, mozgás és zenei képességeket feltáró és fejlesztő egyéni és közösségi játékos programok szervezése. Helyi, illetve térségi versenyek elektronikus és személyes részvétellel egyaránt.
  2. Tehetségsegítés (felismerés, gondozás, tanácsadás) módszertani fejlesztése. Az egyes játékok konkrét alkalmazási területei és lehetőségei, a játék alapú mérés módja, a játékok pedagógiai programba illeszthetősége. (Játékklubok, játékmesterek, játékgyártók és -forgalmazók, stb.) A rajz és íráslenyomat alkalmazási lehetősége a potenciális tehetség területek felismerésében. („Firka Kör”, grafoklub, stb.) A zene (instumentális és elektronikus) személyiségfejlesztő szerepe, alkalmazási módja. (Pl.: Népi hangszerek és az elektronikus zene találkozása, Mindenki furulyaórája, stb.)
  3. Személyes részvétellel személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, tanácsadó fórumok szervezése. Helyi és térségi tehetségbarát civilháló építése, a Tehetségpontokkal történő hálózati együttműködés. (Közös Gyerek-Pedagógus-Szülő játéknapok, helyi és térségi szülői fórumok, tehetségbarát találkozók, stb.)